Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viavotrechloe votrechloe
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viapiglet piglet
5065 bb3c
3638 ba59
Reposted frompeper peper viamymindneversleeps mymindneversleeps
5889 dc9d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaohhmarigold ohhmarigold
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBloodMoon BloodMoon
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena viaBloodMoon BloodMoon
1900 ab2b 500
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaohhmarigold ohhmarigold
8514 209a

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice viasoulforme soulforme
1797 9d36
2277 6128
Reposted frommisza misza viaskins skins
Reposted fromkatastrofo katastrofo viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl